Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016

Zamawiający :
Stowarzyszenie Spełnić marzenia
ul. Żeromskiego 35/11
27-630 Zawichost
Telefon: 506-142-586 Fax: 15 83-64-051
E-mail: zawichostssm@o2.pl strona: www.spelnic-marzenia.pl 
  1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPOWŚ:

       Projekt: Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost

Oś priorytetowa  RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

  1. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:

  • Dostosowanie pomieszczenia  w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Zawichost ul. Żeromskiego 50 na  Klub Integracji Społecznej
  • Zakres robót został ujęty w przedmiarze robót ,który stanowi załącznik nr 1 do
  • Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego kosztorysu zgodnego z przedmiarem, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania

Do pobrania>>>

 

Załączniki